Udržateľné plavby už čoskoro

Plavebné spoločnosti sú v rámci priemyslu cestovného ruchu lídrom na ceste k udržateľnejšej budúcnosti, investujúc do inovatívnych technológií na palube našej globálnej flotily výletných lodí. Stanovili si termín čistých plavieb s nulovými emisiami CO2 do roku 2050.

Lode bez emisií - nový revolučný trend vo svete výletných plavieb

Členské lodné spoločnosti organizácie Cruise Lines International Association (CLIA), najväčšieho obchodného združenia v odvetví výletných plavieb, sa zaviazali dosiahnuť nulové čisté emisie uhlíka do roku 2050 a znížiť mieru uhlíka o 40 % do roku 2030 (v porovnaní s úrovňami v roku 2008). 

Tento záväzok v praxi znamená:
 • Zníženie uhlíkovej stopy lodí v kotvisku a na mori
 • Investície do pokročilých environmentálnych technológií na palube
 • Partnerstvo s mestami a prístavmi v oblasti trvalo udržateľného manažmentu destinácií.

Tankovanie budúcnosti

LNG
LNG (skvapalnený zemný plyn) je číra, bezfarebná a netoxická kvapalina, ktorá vzniká pri ochladení zemného plynu na -162°C. Zemný plyn je ochladzovaný, aby vytvoril kvapalinu, čím sa zmenšuje jeho objem pre jednoduchšie, bezpečnejšie skladovanie a prepravu.
Plavebné spoločnosti si uvedomujú význam využívania LNG ako prechodného paliva – má prakticky nulové emisie síry, 95 % až 100 % zníženie emisií pevných častíc, 85 % zníženie emisií NOx a až 20 % zníženie emisií skleníkových plynov – a zvyšujú preto počet lodí, ktoré sú schopné využívať LNG na primárny pohon.

Udržateľné lodné palivá a pohon
Odvetvie výletných lodí je v popredí skúmania udržateľných námorných palív vrátane biopalív a iných pokrokových prístupov, ako je bionafta, metanol, čpavok, vodík a elektrické batérie. Ide o palivá vyrábané s použitím nepotravinovej biomasy (rastlinný materiál a živočíšny odpad).

Hybridné riešenia
Viac ako 15 % nových plavidiel, ktoré budú spustené v nasledujúcich piatich rokoch, bude vybavených palivovými článkami alebo batériami, ako súčasť hybridného prístupu k zníženiu uhlíkovej stopy plavby.

Pobrežná elektrina

Plavebnú spoločnosti taktiež významne investujú do technológií pripojenia k pobrežnej elektrine – pričom veľká väčšina nových lodí aktuálne vo výstavbe sa bude môcť pripojiť k pobrežnej elektrine. Až 98 % lodí, ktoré budú postavené do roku 2028,  je buď zaviazaná k vybaveniu pobrežnými elektrickými systémami, alebo bude nakonfigurovaná tak, aby sa pripojili k pobrežnej energii v budúcnosti.

Kde sa môžu výletné lode pripojiť?
V súčasnosti má 29 prístavov na celom svete aspoň jedno výletné kotvisko vybavené pobrežnou energiou – čo predstavuje menej ako 2 % svetových prístavov, kde je táto možnosť poskytovaná aspoň v jednom výletnom kotvisku v prístave.

A to samozrejme nie je všetko ...

Ochrana morského ekosystému
Každá výletná loď absolvuje každoročne niekoľko inšpekcií – ohlásených aj neohlásených – s cieľom zabezpečiť implementáciu prísnych environmentálnych a bezpečnostných predpisov.

Riadenie spotreby paliva
Vzduchové lubrikačné systémy vytvárajú mikroskopické bubliny na zníženie odporu pri pohybe lodí vo vode a pomáhajú znižovať spotrebu paliva. Špeciálne nátery trupu tiež znižujú trenie a tým aj spotrebu paliva.

Kruhové hostpodárstvo na palube
Na palube sa využívajú sofistikované procesy na odstraňovanie, opätovné použitie, recykláciu a premenu odpadu na energiu.

Udržateľné hospodárenie s odpadovými vodami
Pokročilé systémy čistenia odpadových vôd často prevyšujú systémy pobrežných čistiarní odpadových vôd. 100% lodí aktuálne vo výstavbe je vybavená pokročilými systémami čistenia odpadových vôd.

Digitálne technológie na energetickú účinnosť
Od sledovania spotreby energie spotrebičmi v lodnej kuchyni až po optimálne nasmerovanie lodí, digitálne technológie ponúkajú nový nástroj na úsporu energie. Každá nová trieda lodí je o 20 % účinnejšia než predchádzajúca.

Bližšie informácie môžete nájsť na interaktívnych stránkach organizácie CLIA https://www.cruiseinfohub.com/

Zdroj informácie a video zdroj: oficiálna stránka CLIA Cruise Lines International Association

Súvisiace články:

Späť do blogu