Enviromentálna udržateľnosť vo svete výletných plavieb

Plavebné spoločnosti stoja na čele vo vývoji zodpovedných environmentálnych postupov a sú príkladom pre globálny lodný priemysel.
Členské spoločnosti medzinárodnej organizácie plavebných spoločností CLIA si dali za cieľ dosiahnuť do roku 2050 čisté, uhlíkovo neutrálne plavby v rámci ich globálnej flotily.

Inováciou k nízkouhlíkovej budúcnosti

Plavebné spoločnosti vo veľkom rozsahu investujú do prelomových nových technológií, ktoré pred piatimi až desiatimi rokmi neexistovali. Príklady zahŕňajú pohon lodí na LNG palivo, systémy čistenia odpadových plynov, pokročilé systémy čistenia odpadových vôd, vzduchový lubrikačný systém na zníženie frikčného odporu a špeciálne nátery na zníženie spotreby paliva, energeticky účinné motory, využívanie pobrežných energií a mnohé ďalšie pokrokové novinky

Investície do výskumu a vývoja (R&D), vynaložený čas a finančné prostriedky sú nevyhnutné pe efektívne a bezpečné šírenie nových environmentálnych technológií. Uvedomujúc si dôležitosť vzájomnej spolupráce, odvetvie výletných plavieb sa spojilo s ostatnými námornými združeniami pri sponzorovaní návrhu na zriadenie prvého kolaboratívneho výboru pre výskum a vývoj v oblasti lodnej dopravy na svete, ktorého cieľom je v desaťročnom období vygenerovať približne 5 miliárd dolárov na presadzovanie nových environmentálnych riešení.

Zástupcovia priemyslu výletných plavieb si uvedomujú, že na dosiahnutie nulových emisií uhlíka v globálnej námornej flotile je potrebné veľké úsilie v oblasti výskumu a vývoja venované krátkodobej identifikácii a výrobe nových palív, pohonných systémov a súvisiacich technológií. Je to dôležité nielen pre dosiahnutie vízie a konkrétnych cieľov stratégie IMO pre emisie skleníkových plynov, ale aj ako súčasť nízkouhlíkovej budúcnosti.

Lodné spoločnosti CLIA sa v decembri 2018 zaviazali v rámci celej flotily znížiť do roku 2030 mieru emisií uhlíka o 40 % v porovnaní s úrovňami v roku 2008. Priemysel výletných lodí na celom svete usilovne pracuje na dosiahnutí tohto agresívneho cieľa.

Pohon budúcnosti

Bezprostredná budúcnosť výletných lodí zahŕňa zavádzanie alternatívnych palív s cieľom dosiahnuť nulové emisie.

Systémy čistenia výfukových plynov (EGCS), ktoré znižujú hladinu oxidov síry až o 98 %, celkový objem pevných častíc o 50 % (vrátane elementárneho a organického uhlíka a čierneho uhlíka) a oxidov dusíka o 12 %.
Používanie tekutého prírodného plynu LNG ako paliva. LNG má prakticky nulové emisie síry, 95 – 100 % menej emisií pevných častíc, 85 % menej emisií NOx a až 20 % menej emisií skleníkových plynov.
Nové systémy čistenia odpadových vôd, ktoré využívajú pokročilé čistenie na terciárnej úrovni na generovanie odpadových vôd, sú ekvivalentné najlepším pobrežným čistiarňam a ich využitie ďaleko presahuje medzinárodné požiadavky.
Skúma sa taktiež využitie alternatívnych udržateľných palív a pohonu na batérie / hybridnú energiu.

Energetická účinnosť je prirodzeným klimatickým riešením

Energetická účinnosť je kritickým prvkom pri vývoji budúcich klimatických riešení. Existuje mnoho príkladov energetickej účinnosti na palubách výletných lodí, ako napríklad:

  • Vzduchové mazacie systémy pre trupy lodí na zníženie odporu a spotreby paliva pre vyššiu efektivitu
  • Energeticky účinné motory, ktoré spotrebujú menej paliva a znižujú emisie
  • Systémy umožňujúce lodiam „pripojiť sa“ k pobrežným zdrojom energií, k dispozícii v prístavoch, na celkové zníženie emisií
  • Špeciálne nátery na trupy lodí, ktoré znižujú spotrebu paliva až o 5 %
  • Montáž tónovaných okien, spotrebičov s vyššou účinnosťou a HVAC systémov a okien, ktoré zachytávajú a recyklujú teplo
  • Optimalizované itineráre ovplyvňujúce rýchlosť, trasy a prejdené vzdialenosti s cieľom výrazne znížiť spotrebu paliva
  • LED osvetlenie - vydrží 25x dlhšie a spotrebuje o 80% menej energie

Recyklácia na mori

Environmentálna udržateľnosť je viac než len dekarbonizácia. Rozsah a dôkladnosť recyklácie na výletných lodiach sú často oveľa väčšie než v mnohých mestách, ktoré navštívia.

Niektoré lode dokážu opätovne využiť až 100 % odpadu vytvoreného na palube – vytriediť, znovu použiť, recyklovať a po definitívnom použití premeniť odpad na energiu.
Väčšina plavebných spoločností na svojich palubách úplne vylúčila plasty na jednorázové použitie.

Transparentnosť

Na základe odporúčania a súhlasu svojich členov prijala organizácia CLIA Environmentálnu politiku, ktorej implementáciu ako podmienku členstva každoročne overujú generálni riaditelia členských plavebných spoločností. Politika je začlenená do systému riadenia bezpečnosti každej lode (SMS), a preto podlieha auditu tretích strán a internému auditu.

Každá výletná loď absolvuje každý rok desiatky inšpekcií z prístavov, ktoré navštívi, z krajín, v ktorých je registrovaná, a od iných nezávislých agentúr – vrátane kontrol vybavenia a postupov nakladania s odpadmi, kontrol znížovania emisií a úpravy vody.

Odvetvie výletných plavieb sa zúčastňuje na pracovných skupinách a výboroch Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) s cieľom vytvoriť globálne predpisy na ochranu životného prostredia.

Zdroj: webová stránky CLIA https://cruising.org/en-gb/environmental-sustainability

Súvisiace články:
https://www.luxusneplavby.sk/novinky/hurtigruten-chysta-na-rok-2030-lod-bez-emisii/
https://www.luxusneplavby.sk/novinky/nova-udrzatelna-cesta-spolocnosti-silversea-lod-silver-nova/

Bližšie informácie o udržateľnosti na stránkach plavebných spoločností (v angličtine):

Späť do blogu